دروس

ترم اول - 93

» تحلیل آماری

» مدیریت رفتار سازمانی

» مدیریت پایدار منابع کشاورزی

» کاربرد کامپیوتر پیشرفته

» روش تحقیق در مدیریت کشاورزی

زمینه های تدریس

محمدصادق اللهیاری
محمدصادق اللهیاری

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^