معرفی

مشخصات فردی

محمدصادق اللهیاری

نام - نام خانوادگی : محمدصادق   اللهیاری

پست الکترونیکی : allahyari@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید چمران اهواز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زراعت- مدیریت کشاورزی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : هیأت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/7/1

محمدصادق اللهیاری
محمدصادق اللهیاری

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^